Periyodik Kontrol / Periyodik Muayene yapılması gereken iş ekipmanları nelerdir?

Yangın Tesisatı, Elektrik İç Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Jeneratör, Akümülatör, Transformatör, Takım Tezgahları, İş Makinaları, İskeleler, Kaldırma ve İletme ekipmanları (Yürüyen merdiven ve Bant, Asansör, Kule-Pergel-monoray-gezer köprülü-portal-mobil-dam vb. vinç çeşitleri, caraskal, kaldırma tablaları, rampalar vd. ), Basınçlı Kaplar (Kompresör-Hava Tankı, genleşme tankı, sıcak su-kızgın yağı- kızgın su-buhar kazanları, buhar jeneratörü, hidrafor, basınçlı tesisat, LPG tankı vd.) vb. iş ekipmanlarının Periyodik Muayene yaptırılması zorunludur.

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü / Periyodik Muayene hangi işyerlerinde zorunludur?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren bütün işyerleri işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yaptırmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işyerlerin kapsamaktadır. Kanun’un 2.maddesinde kapsamın istisnaları sıralanmıştır.

  1. Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.
  2. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
  3. Ev hizmetleri.
  4. Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
  5. Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

Buradan anlaşıldığı üzere, hastane, okul, avm, fabrika, atölye, bürolar vb. bütün sektörler bu kapsamda yer almaktadır.

İskele Kontrolünü Kim Yapar?

İskelelerin periyodik kontrolleri mühendislik ve mimarlık fakültelerinden inşaat ve makine mühendisliği ile mimarlık bölümü mezunları, inşaat, yapı, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri, gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır.

Az Tehlikeli İşyerinde Bulunan İş Ekipmanının Periyodik Muayenesi Zorunlu mudur?

Evet zorunludur. İş ekipmanlarının periyodik kontrolü İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki bütün işyerlerinde zorunludur.Periyodik Muayene, İş Güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğundan bağımsız olarak değerlendirilmiştir.

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğum Var Mıdır?

Bu sorunun cevabı İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde yer alan tehlike sınıfına göre belirlenmektedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 38’de İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırma zorunluluğunun yürürlülük tarihleri belirtilmiştir.

1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2020 tarihinde, (1) (2)

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,

3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, (20.01.2013) yürürlülüğe girer.

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğum yok. Periyodik Kontrol Yaptırmak Zorunlu mudur?

Evet 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun sadece İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırmaya ilişkin hükümleri ertelenmiştir. İşyerinizde Elektrik tesisatı, vinç, caraskal, yangın tesisatı vs. iş ekipmanı varsa elbette kontrolünü yaptırmak zorundasınız.

Kanun’da bunu dikkate alarak risk içeren ekipmanları sıralamış ve kontrolünü tehlike sınıfından bağımsız olarak zorunlu tutmuştur.

Periyodik kontrol ile periyodik bakım farkı nedir?

Periyodik bakım ile periyodik kontrol aynı değildir. Bakım için özel yetki belgeleri ve yeterlilik kriterleri aranmamakta olup işyeri çalışanlarınca veya hizmet veren diğer firmalarca yapılabilir. Ekipmanın parça değişimi, tamiri vs. uygulamalar yapılır. Periyodik kontrolde ise ekipman özel yetki belgelerine sahip ilgili branşlardan mühendis ve teknikerlerce teste tabi tutulmalı ve neticesinde rapor hazırlanmalıdır.

Periyodik Bakım, iş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır. Test, deney ve tahribatsız muayeneler dışında iş ekipmanı günlük muayeneden geçirilir. Kullanım sırasında ekipman, çatlak, gevşemiş bağlantılar, parçalardaki deformasyon, aşınma, korozyon ve benzeri belirtiler bakımından gözle muayene edilir. İş ekipmanında günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve benzeri düzenli aralıklarla yapılan muayeneler ile tüm bakım ve onarımlar kayıt altına alınır.

Periyodik Kontrol, İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik muayene yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

Periyodik Muayene yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılacak kontroller sonucunda periyodik kontrol raporu düzenlenir. Düzenlenen belgeler, iş ekipmanının kullanıldığı sürece saklanır.,

 

Elektrik İç Tesisat Uygunluğu

Topraklama ölçüm raporu hazırlanırken örnekleme metodu uygulaması yapılması yanlıştır. Elektriğin ulaştığı her noktada yapılan ölçüm ve kontroller sonrasında topraklama sınır değerleri belirlenir. Her ölçüm noktası için topraklama ölçümü sonucu verilerek topraklama ölçümü raporu hazırlanır.

Topraklama Ölçümü, Elektrik Tesisatı Periyodik Muayene

Havalandırma ve Klima Tesisatı

Havalandırma Tesisatı Proje Çizimi ve Periyodik Muayene Hizmeti

Katodik Koruma Ölçümü

İş Makinası Periyodik Muayene

İş Makinası Nedir?

Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan moturlu araçlardır.

Hangi tür İş Makinelerinin kontrol ve muayenesi yapılmaktadır?

Teleskopik Taşıyıcılar, JCB, Bobcat, Kepçe, Kepçeli Kazıcı, Bidanjör, Ekskavatör (Kazı Makinları), Loader(Yükleyici), Paletli Yükleyiciler, Mikro Yükleyiciler, Mini Yükleyiciler, Tekerlekli Yükleyiciler, Bekoloder(Kazıcı-Yükleyici), Dozer, Greyder, Damperli Kamyon, Soğuk Frezeler, Skreyper, Finişer, Mini Yükleyiciler, Beton Transmikseri, Beton Pompası, Kompaktörler, Sondaj ve Fore Kazık, Zemin Delgi Makinaları, Buldozer, Kazıyıcı, Silindir, Beton Karıştırma Kamyonu, Asfalt Kazıma Makinası, Delici vd.

 

Vinç Nedir?

Vinç, kaldırma mekanizması makinenin ayrılmaz bir parçası olan bir yükü kaldırmak ve indirmek ve yatay olarak hareket ettirmek için kullanılan bir makinadır. Sabit veya hareketli olan vinçler manuel veya güçle tahrik edilir.[1]

Basınçlı Kap ve Tesisatın Periyodik Kontrolü / Periyodik Muayenesi Nasıl Yapılır?

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve bu yönetmelikte belirtilen kriterlere aykırı olmayan standartlara uygun olarak yapılır.[2]

Basınçlı Kap ve Tesisatın Periyodik Kontrolü/Muayenesi Hangi Standartlara Göre Yapılır?

Standartlar bir kısmı  örnek olarak İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek III Tablo:1' de belirtilmiştir. Ek olarak, Periyodik Muayene kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiştir tabloda belirtilmeyen ya da 25.04.2013 tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Burada dikkat edilmesi gerekli husus; kapsamı periyodik muayene ile sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanmamalı ve imalata yönelik test ve deneyler yapılmamalıdır. [2].

Kimler Periyodik Kontrol Yapmaya Yetkilidir?

Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, metalurji ve malzeme mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.[2]

Periyodik Kontrol Süresi Nedir / Periyodik Kontrol Süresi Standartlarla Belirtilmemiş ise Ne Yapılmalıdır?

Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik muayene aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar(*) dışında bir yılı aşmaması gerekir. [2]

REFERANSLAR